اشتراک در برنامه‌ی جرگه‌ی آزاد بی‌بی‌سی (گزیده‌ی دوم)یکی از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوهای صلح، دفاع از نظام کشور و دست‌آوردهای مردم است. در این بخش از جرگه‌ی آزاد اشاره‌ای به دست‌آوردهای مردم کشور پس از دوران طالبان داشتم و این‌که نمایندگان از خواسته‌های مردم دفاع خواهند کرد.