اشتراک در برنامه‌ی جرگه‌ی آزاد بی‌بی‌سی (گزیده‌ی اول)


در این بخش از برنامه‌ی جرگه‌ی آزاد، به پرسشی در مورد ظرفیت تیم مذاکره‌کننده پاسخ دادم. به باور من، این تیم با ترکیبی از نمایندگان نسل‌های مختلف، دارای مهارت‌های خاصی است.