پایان کار لویه جرگه‌ی مشورتی صلح

لویه جرگه‌ی مشورتی صلح با حضور نمایندگان مردم از تمامی اقشار، اقوام و ولایات افغانستان موفقانه به پایان رسید و راه را برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی هموار کرد، تا هیات مذاکره‌کننده‌ی صلح جمهوری اسلامی افغانستان در روشنایی تصمیم نمایندگان مردم از کلیت نظام جمهوری، ارزش‌های شهروندی و منافع ملی کشور در روند مصالحه پاسداری کنند. قابل یادآوری است که اجماع و همبستگی سیاسیون و سهیم‌شدن مردم در روند مذاکره از نتایج خوب لویه جرگه‌ی مشورتی بود؛ چون در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کنونی، کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر به اتحاد و اتفاق نیازمند است.