دیدار با محترم زاهد خان ریس جوانان جمعیت اسلامی پکتیکا

طی دیدار های جداگانه با محترم زاهد خان ریس جوانان جمعیت اسلامی پکتیکا، رحیم ځدران ریس جوانان شورای ځدران، نادر نوری فعال مدنی، سید عبدالهادی دبیر ریس نهاد سخنواران افغانستان با همراهان، بانو احمدی و احمد رشاد هوشنگ ریس نهاد اجماع جوانان صلح افغانستان با همراهان شان درباره پروسه مصالحه ملي بحث و گفتگو داشتیم.با توجه به اهمیت موضوع صلح، برای ما بسیار مهم است که ديدگاه‌ نخبگان سياسي و اجتماعي را همواره‌ در رابطه به مصالحه ملي با خود داشته باشیم.

خالد نور

عضو هيئت مذاكره كننده صلح جمهوري اسلامي افغانستان