دیدار با بانو کریستال بیات و شماری از استادان دانشگاه

با بانو کریستال بیات رییس و اعضای روند عدالت و برابری، پوهنیار بهرام شمس و شماری‌ از استادان دانشگاه شهید استاد ربانی در پیوند به موضوع صلح پایدار و عدالت اجتماعی و هم‌چنین حفظ دستاوردهای ۱۹ سال اخیر، به ویژه حقوق زنان و برابری شهروندی در میز مذاکره با تحریک طالبان، دیدار و گفت‌وگو داشتیم.