گفت‌وگو با رییس و اعضای کمیسیون حقوق بشر

حقوق بشر یکی از موضوعات کلیدی برای گفت‌وگوی صلح با طالبان دانسته می‌شود. از‌همین روی صحبت مشورتی و گفت‌وگوی ارزشمندی با اعضا و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بانو شهرزاد اكبر در پیوند به ارزش‌های حقوق بشری داشتیم.