دیدار با محترم سید منصور نادری

انجام رسالت نمايندگی از ملت شريف افغانستان در مذاكرات صلح ايجاب می‌کند كه از ديدگاه‌ها و تجربيات همه رهبران و بزرگان سياسی كشور استفاده شود. بر اساس همين ضرورت با محترم سيد منصور نادری، رهبر حزب پيوند ملی و رهبر مذهبی پيروان مذهب اسماعيليه‌ی افغانستان ملاقات داشتیم و در جريان اين ديدار از تجربيات و مشوره‌های مفيد اين شخصيت مهم سياسی جهت انجام هرچه بهتر وظايف محوله در راستای تحقق صلح پايدار در كشور، بهره‌مند شدیم.