لزوم گردآوری دیدگاه‌ها و پیشنهادات

خرسندم از این‌که عضوی از هیات مذاکره‌کننده‌ی صلح با طالبان استم، از آنجایی که موضوع صلح و فرایند مذاکره با طالبان یک روند ملی و حیاتی برای کشور دانسته می‌شود، لازم است که دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهادات‌ جامعه متکثر افغانستان گرد‌آوری شود. از همین‌روی مهم و لازم می‌دانم که از نظريات و مشوره‌های بزرگان، رهبران سياسی، استادان دانشگاه، فعالان مدنی و اصحاب رسانه‌ی کشور در اين موضوع بهره‌مند شوم تا با استفاده از دیدگاه‌ها و نظریات اقشار سیاسی و فرهنگی جامعه، به مقصد تامین امنیت سراسری، دفاع از نظام جمهوری و حقوق اساسی ملت افغانستان در جریان مذاکره پاسداری بهتر کنم.